Deel deze pagina

US Food & Drug Administration (US FDA)

De FDA is in de Verenigde Staten van Amerika verantwoordelijk voor het beschermen van de gezondheid van de bevolking. Daartoe bewaakt zij de kwaliteit en de veiligheid van o.a. voedsel, geneesmiddelen, medische producten en cosmetica. Ook verstrekt de FDA informatie aan het publiek De Inspectie wordt in dit kader door de FDA op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld internationale waarschuwingen en “recalls”.

US Environmental Protection Agency (US EPA)

De EPA is een federale overheidsorganisatie in de Verenigde Staten van Amerika, die als doel heeft het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Dat doet zij door erop toe te zien dat de wettelijke regelingen die de gezondheid van de mens en de (milieu) omgeving beschermen worden nageleefd. Ook ziet de EPA erop toe dat alle delen van de samenleving toegang hebben tot voldoende informatie over gezondheidsrisico’s. De Inspectie wordt in dit kader door de EPA o.a. op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijdingsmiddelen.

European Commission DG SANCO Animal health and welfare

DG SANCO is een Europese organisatie die verantwoordelijk is voor de implementatie van de Europese regelgeving op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheidsbescherming. Het streven van DG SANCO is gericht op het garanderen de voedselveiligheid en de productveiligheid. Daartoe werkt zij samen met verschillende instanties, zoals overheden, consumentenorganisaties, wetenschappers en experts. Bedrijven en schepen die visserijproducten of melkproducten naar de Europese Unie willen exporteren moeten voldoen aan de Europese regelgeving op het gebied van de voedselveiligheid. Na een door de wet voorgeschreven procedure doorlopen te hebben, waarbij o.a. wordt gekeken in hoeverre wordt voldaan aan de wettelijke regelingen, kunnen bedrijven of schepen worden geplaatst op de zgn. “derde wereld lijst”, die wordt bijgehouden door de European Commission DG SANCO. De aanmelding van het bedrijf of het schip voor deze lijst alsook de aanpassingen op deze lijst worden door de Inspectie aan de European Commission DG SANCO doorgegeven.

International Narcotics Control Board (INCB)

De INCB is verantwoordelijk voor de implementatie van de drie VN verdragen op het gebied van verdovende middelen t.w. het Enkelvoudig verdrag inzake verdovende middelen, het Verdrag inzake psychotrope stoffen en het verdrag van Wenen tegen sluikhandel in verdovende middelen. Ook is de INCB belast met het toezicht op de verdovende middelen (waaronder enkele geneesmiddelen). Ten behoeve van het toezicht, zijn partijen bij het verdrag verplicht aan de INCB gegevens te verstrekken over de in- en uitvoer van elk verhandeld verdovend middel, inclusief de herkomst en de bestemming daarvan. Partijen dienen ook jaarlijks gegevens te verstrekken over de productie, het verbruik, de verwerking, de in- en uitvoer en over de aanwezige voorraden van elk verdovend middel te leveren. De in beslag genomen hoeveelheid verdovende middelen en de vernietiging daarvan worden hierbij ook meegenomen. Ook dient er jaarlijks een schatting te worden gegeven over de hoeveheelheid verdovende middelen die volgens het betreffende land, benodigd zal zijn voor diverse doeleinden. De Inspectie is op Curaçao het orgaan dat verantwoordelijk is voor het aanleveren van deze gegevens aan de INCB.

Organization for the prohibition of chemical weapons (OPCW)

Het OPCW is het internationale orgaan dat verantwoordelijk is voor het monitoren van de uitvoering van de bepalingen zoals opgenomen in het Verdrag Chemische Wapens. Het technische secretariaat van het OPCW is belast met de uitvoering, ondersteuning en het coördineren van de activiteiten van het OPCW.

De lokale regelgeving ter uitvoering van het Verdrag chemische wapens legt aan de lokale chemische industrie, handelaren in chemische produkten en een aantal onderzoeksinstellingen, administratieve verplichtingen op die bestaan uit het bijhouden van gegevens over de produktie, de verwerking, het verbruik en de in- en uitvoer van chemicaliën. Deze informatie moet worden aangeleverd bij de Inspectie voor de Volksgezondheid.
De Inspectie voor de Volksgezondheid is de Landelijke Autoriteit voor Curaçao en is als zodanig formeel verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het verdrag en de controle op de naleving van de verdragsverplichtingen. In die hoedanigheid draagt de Inspectie o.a. zorg voor de centrale verzameling van deze gegevens en geleid deze door naar het technisch secretariaat van het OPCW.
Het OPCW is uit hoofde van het verdrag bevoegd om inspecties uit te voeren bij bedrijven en instellingen die zijn gevestigd op Curaçao en die bovengenoemde kennisgevingen hebben ingediend.