Historie Inspectie voor de Volksgezondheid

De Inspectie voor de Volksgezondheid is als onafhankelijke dienst op 1 januari 2002 ontstaan uit het samengaan van de Inspectie voor Geneesmiddelen en de afdeling Inspectie voor de Volksgezondheid van het toenmalige Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VOMIL). Op dat moment vond er formeel een scheiding plaats tussen de beleidstaak en de toezichtstaak van de overheid op het gebied van de volksgezondheid.

Bij het tot stand komen van Inspectie voor de Volksgezondheid, werden de taken en de bevoegdheden formeel bij wet vastgelegd. Vóór 10 oktober 2010 strekte het toezichtgebied van de Inspectie zich uit tot alle eilanden van de Nederlandse Antillen t.w. Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten.

Sinds de wijziging van de staatkundige structuur op 10 oktober 2010, de datum waarop Curaçao als autonoom land verder gaat in het Koninkrijk, oefent de Inspectie voor de Volksgezondheid nog maar alleen het toezicht uit op Curaçao.

De Inspectie voor de Volksgezondheid, die nu nog alleen verantwoordelijk is voor het toezicht op de volksgezondheid, zal in de toekomst worden uitgebreid met toezichtstaken op het gebied van het milieu en de natuur. Dit is vastgelegd in het businessplan van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao. Dit wil zij bereiken door op een efficiënte en effectieve wijze toezicht uit te oefenen op de volksgezondheid, zorgsystemen, beroepsbeoefenaren, de geleverde zorg, producten en hun toepassing op het gebied van de volksgezondheid.

De Inspectie voert haar werkzaamheden onafhankelijk uit. Dit betekent dat de Inspectie zonder beïnvloed te worden door beleidsmakers, de onder toezichtstaande partij, de verantwoordelijke bestuurder of anderen objectief te werk gaat en op grond daarvan tot een oordeel komt.

De Inspectie voor de Volksgezondheid bestaat op dit moment uit 4 inspectieonderdelen, die elk belast zijn met een eigen taakgebied: